Algemene Voorwaarden

 1. We raden je sterk aan om een reisbijstandsverzekering af te sluiten.
 2. Voor bepaalde reizen vragen wij een verplichte afsluiting van een reisbijstandsverzekering en van extra
  specifieke verzekeringen. Deze verzekering moet op eigen verantwoordelijkheid en kost afgesloten
  worden. The Wildlinger is gerechtigd om, voorafgaand aan de deelname aan een reis, de voorlegging van
  een bewijs van het afsluiten van de voormelde verzekering te verlangen.
 3. The Wildlinger specialiseert zich in het aanbieden van sportieve en avontuurlijke reizen waarbij een
  ongeval nooit kan worden uitgesloten. Om risico’s zoveel als mogelijk te vermijden, zijn reizigers er strikt
  toe gehouden zich te conformeren aan de instructies en richtlijnen van The Wildlinger en van de lokale
  begeleiders alsook om de lokaal toepasselijke wetgeving na te leven. Reizigers zullen tegenover The
  Wildlinger geen recht op schadevergoeding kunnen laten gelden in geval van niet-conformiteiten,
  ongeval of andere schade in de mate dat wordt aangetoond dat deze te wijten zijn aan:
  1° de reiziger;
  2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is
  betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
  3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden;
  De aansprakelijkheid van The Wildlinger is, per reisovereenkomst, beperkt tot de daarvoor door de The
  Wildlinger ontvangen betaling. Specifiek voor pakketreizen, geldt dat de aansprakelijkheid van The
  Wildlinger per pakketreisovereenkomst beperkt is tot drie maal de totale reissom. Deze beperking geldt
  niet voor persoonlijk letsel noch voor opzet of nalatigheid in de zin van artikel 51, §3 van de Wet van 21
  november 2017
 4. De begeleiders begeleiden het goede verloop van de expeditie en nemen de eindbeslissingen inzake het
  veilige voorloop ervan. De reizigers dienen zich onmiddellijk te conformeren aan de richtlijnen en
  beslissingen van de begeleiders. In geval van schade of niet-conformiteiten, gelden de bepalingen van
  artikel 3 hierboven.
 5. Indien er materiaal gehuurd wordt dan is dit steeds op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verliezen of stuk maken van het gehuurde materiaal.
 6. We vragen alle deelnemers eventuele aandoeningen (bvb astma) die relevant zijn bij het ondernemen van één van onze reizen door te geven bij inschrijving.
 7. Je bent pas ingeschreven voor de reis als u een bevestiging hebt gekregen van The Wildlinger na het correct invullen en verzenden van jouw inschrijvingsformulier. Je inschrijving is pas definitief als het juiste bedrag van het voorschot binnen de afgesproken termijn op de rekening staat. Details: zie bestelbon.
 8. Reizigers die hun reis wensen te annuleren na het versturen van een inschrijvingsformulier en voor betaling van het voorschot, kunnen dit kosteloos doen.
 9. Reizigers kunnen na een definitieve inschrijving (dus: na betaling van hun voorschot) hun boeking niet meer kosteloos annuleren. Het bedrag van de opzegvergoeding komt overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. We raden de deelnemers dan ook aan een bijkomende annulatieverzekering af te sluiten. Omdat we de betaalbaarheid van de expeditie voor de andere deelnemers willen garanderen, is het onmogelijk annuleringen toe te staan. De expeditie kan dus niet omgeruild worden en niet uitbetaald worden in contanten. In die optiek aanvaarden we wel vervangende personen. Indien er dus een wachtlijst is, of de annulerende persoon kan zelf een andere persoon aanbrengen, dan kan de oorspronkelijke deelnemer alsnog een deel van zijn inschrijvingsgeld recupereren. Eventuele bijkomende kosten (vb als het vliegticket al geboekt is en de naamswijziging extra kosten met zich meebrengt) worden dan wel in vermindering gebracht. Het geld wordt pas teruggestort wanneer een andere reiziger definitief en correct is ingeschreven, dit wil zeggen, nadat de nieuwe reiziger het correcte bedrag overgemaakt heeft op de rekening van The Wildlinger.
 10. Na het ontvangen van je bevestigingsmail, heb je 10 werkdagen de tijd om het juiste bedrag van het voorschot over te schrijven op de rekening van The Wildlinger en zo je inschrijving definitief te bevestigen. De precieze betalingsgegevens vind je op de bestelbon die je ontvangt bij je bevestigingsmail. Check ook steeds uw Spam-inbox.
 11. Indien het minimum aantal deelnemers van een bepaalde reis niet gehaald wordt, behouden wij ons het recht om deze reis kosteloos te annuleren. Reeds ingeschreven deelnemers krijgen hun reeds betaalde voorschotten dan gewoon terugbetaald. Een beslissing hieromtrent volgt ten laatste 1 maand voor afreis.
 12. Het vervoer van en naar de luchthaven van vertrek dient door de reiziger zelf geregeld te worden. We laten op tijd weten op welke luchthaven je moet zijn en om hoe laat.
 13. Voor afreis ontvang je een checklist met materiaal dat je dient te voorzien om aan de reis comfortabel mee te doen.
 14. Deelnemers zijn verplicht om aangepaste kledij vermeld in de materiaallijst voor de reis mee te nemen. Indien de begeleiders ter plaatse vaststellen dat je niet voldoende uitgerust bent, kunnen ze beslissen om je bij bepaalde activiteiten niet te laten meedoen.
 15. The Wildlinger kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden of uitspraken die de deelnemers tijdens de reis doen die aanleiding kunnen zijn voor een gerechtelijke vervolging.
 16. Bij aanvang van de reis moeten de kandidaten in het bezit zijn van een geldig nationaal paspoort, ten minste geldig t/m een maand na de dag van terugkomst van de reis.
 17. Onvoorziene omstandigheden en/of overmacht (weersomstandigheden etc.) die het verloop van de reis beïnvloeden kunnen nooit verhaald worden op de organisatie.
 18. Reizigers worden gevraagd om op de pakketreis geen waardevolle goederen, in het bijzonder
  uurwerken, juwelen, etc. mee te nemen. Indien beveiligde bewaargeving door een verblijfplaats wordt
  aangeboden, al dan niet in de vorm van individuele kluisjes, dient hiervan verplicht gebruik gemaakt te
  worden. In geen geval mogen waardevolle spullen onbeheerd of onbewaakt worden achtergelaten, bv. in
  een bus, shuttle of kamer die voor derden (o.a. poetspersoneel) toegankelijk is.
 19. Bij aanvang van reizen waarvoor een internationaal paspoort vereist is, moeten de kandidaten in het bezit zijn van een geldig internationaal paspoort ten minste geldig tot drie maanden na datum van terugkomst van de reis.
 20. Bij aanvang van reizen waarvoor een internationaal rijbewijs vereist is, moeten de kandidaten in het bezit zijn van een geldig internationaal rijbewijs ten minste geldig tot drie maanden na datum van terugkomst van de reis.
 21. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van het correcte visum.
 22. Wat betreft competitieve reizen. Indien de begeleiding bewijs of voldoende aanleiding heeft dat een bepaald duo vals speelt of afspraken maakt met een ander duo zodat de eerlijkheid van het spel in gevaar komt, kan de begeleiding beslissen het duo uit de wedstrijd te zetten. De expeditie gaat voor dat duo gewoon door, ze kunnen alleen niet meer meedingen naar de hoofdprijs. Het toekennen van de punten is steeds de verantwoordelijkheid van de begeleiders.
 23. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een “property irregularity report” invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding via de eventueel afgesloten verzekering te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.
 24. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
 25. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
 26. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
 27. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
 28. De reiziger is gerechtigd op een passende prijsvermindering voor bewezen niet-verkregen diensten.
  Deze prijsvermindering kan nooit meer bedragen dan de tegenwaarde van de niet-verkregen diensten en
  zal niet verschuldigd zijn indien wordt aangetoond dat de niet-conformiteit te wijten is aan de reiziger.
 29. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.
 30. Het te betalen voorschot bedraagt steeds 50% van de totale reissom.
 31. Inschrijver, erkent kennis genomen te hebben van het feit dat de door hem afgesloten pakketreisovereenkomst, door omstandigheden vreemd aan de wil van de organisator, door een beslissing van de Belgische autoriteiten of andere autoriteiten in of op weg naar de bestemming, onmogelijk gemaakt kan worden en is zich dus bewust van het risico dat verbonden is aan zijn reservatie met inbegrip van de mogelijkheid dat hij zich bij terugkeer zal moeten onderwerpen aan door de Belgische overheid opgelegde quarantaineregels.

 32. De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt gewaarschuwd dat reizen momenteel worden afgeraden (https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken”.